Sistemskolingvistički članci

Koordinacija i subordinacija u složenim rečenicama slavenskih jezika, Južnoslovenski filolog, 64 (2008), Beograd, str. 189-197.

Gramatička kategorija broja, In: Zavičajnik: zbornik Stanislava Marijanovića: povodom sedamdesetogodišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenoga rada, Milovan Tatarin (ur.), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, 2005, str. 189-200.

Prilozi gd(j)e, kamo, kuda, In:Festschrift Rehder Germano-Slavistische Beiträge: Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag, Miloš Okuka & Ulrich Schweier (ur.), Die Welt der Slaven, Sammelbände – Sborniki, Band 21, München: Verlag Otto Sagner, 2004, str. 113-120.

Opis jezika na osnovi funkcionalno-semantičkih kategorija, In: Štokavski književni jezici u porodici slovenskih standardnih jezika, Vojislav P. Nikčević & Sreten Perović (ur.), Podgorica: Crnogorski PEN Centar, Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, 2004, str. 73-81.

Prilozi ovd(j)e/tu/ond(j)e, ovamo/tamo/onamo, ovuda/tuda/onuda, Južnoslovenski filolog, LIX (2003), Beograd, str. 81-103.

Izražavanje neodređenosti pomoću riječi čovjek, In:Drugi hrvatski slavistički kongres2 Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova I, Dubravka Sesar & Ivana Vidović Bolt (ur.), Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2001, str. 467-477.

Kongruencija s Vi iz poštovanja, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, XXVIII, 2 (1999), Beograd, str. 127-139.

Složeni veznik tim više što, Naš jezik, XXXIII, 1-2 (1999), Beograd, str. 5-14.

Lične zamjenice kao jezična univerzalija, Riječ: časopis za nauku o jeziku i književnosti, IV, 2 (1998), Nikšić, str. 17-28.

Diletantski napisana gramatika: Vinko Grubišić, Croatian Grammar, Republika, LIV, 1-2 (1998), Zagreb, str. 253-258.

Upotreba glagola trebati, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, XXVI, 2 (1997), Beograd, str. 71-81.Slavia1

Prezentativi evo, eto, eno, Slavia: časopis pro slovanskou filologii, LXVI, 2 (1997), Praha, str. 183-196.

Predmetne pokazne zamjenice u hrvatskom, češkom, poljskom i ruskom jeziku, In: Prvi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova I, Stjepan Damjanović (ur.), Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1997, str. 275-288.

Neprofesionalno obavljen posao: Josip Silić, Morfologija hrvatskoga jezika, Republika, LIII, 1-2 (1997), Zagreb, str. 190-199.

Nova hrvatska gramatika: Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Republika, LIII, 11-12 (1997), Zagreb, str. 212-225.

Nekoliko kritičkih napomena: Dragutin Raguž, Odnosne rečenice s veznikom/relativom što, Republika, LIII, 5-6 (1997), Zagreb, str. 183-196.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej1

Slijedi li nakon lične zamjenice uvijek nerestriktivna odredba?, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33 (1996), Warszawa, str. 121-129.

Zamjenice u izgradnji kohezije teksta, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 30-31 (1996), Zagreb, str. 55-100.

Jedan tip rečenice u novelama Janka Polić Kamova, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, VII, 2 (1995), Rijeka, str. 85-92.

Izražavanje posvojnosti zamjenicama koji i čiji, Jezik, XLII, 5 (1995), Zagreb, str. 130-138.Ključevi raja1

Relativna rečenica u Reljkovićevu Satiru i jeziku 20. stoljeća, In: Ključevi raja: književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća, Julijana Matanović (ur.), Zagreb: Meandar, 1995, str. 329-338.

Relativna rečenica s formalnim antecedentom, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 28-29 (1994), Zagreb, str. 81-93.

Prilog raspravljanju o problematici restriktivnosti u hrvatskom standardnom jeziku,Jezik 1994-2 Jezik, XLII, 2 (1994), Zagreb, str. 51-58.

Determinator kao znak restriktivnosti/nerestriktivnosti relativne rečenice u hrvatskom jeziku, Croatica: prinosi za XI. međunarodni kongres slavista u Bratislavi, XXIII-XXIV, 37-38-39 (1993), Zagreb, str. 151-166.

Funkcionalnostilska raslojenost jezika, In: Trenutak sadašnjosti u učenju jezika, Marin Andrijašević & Yvonne Vrhovac (ur.), Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1993, str. 129-136.

Relativizator što, Suvremena lingvistika, XIX, 35-36 (1993), Zagreb, str. 103-129.

Koji i kojega, Jezik, XL, 4 (1993), Zagreb, str. 103-108.Fluminensia1-2

Slobodna relativna rečenica, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, V, 1-2 (1993), Rijeka, str. 147-157.

Ekstraponirana relativna rečenica, Suvremena lingvistika, XVIII, 34 (1992), Zagreb, str. 133-144.

Relativna rečenica – gramatičke nedoumice, In: Strani jezik u dodiru s materinskim, Marin Andrijašević & Yvonne Vrhovac (ur.), Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1992, str. 151-157.

Determinator – vrsta riječi ili funkcionalni razred?,Suvremena lingvistika33 Suvremena lingvistika, XVIII, 33 (1992), Zagreb, str. 27-32.

Germanizmi u osječkom govoru danas, In: Prožimanje kultura i jezika, Marin Andrijašević & Yvonne Vrhovac (ur.), Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1991, str. 89-97.

Transformacijsko-generativni pristup jeziku u Sintaktičkim strukturama i Aspektima teorije sintakse Noama Chomskog, Sol: lingvistički časopis, VI, 12-13 (1991), Zagreb, str. 103-112.

Konverzacijske implikature, Suvremena lingvistika, XVII, 31-32 (1991), Zagreb, str. 87- 96.